קורס מבוסס מתווה: מגמות וחידושים בהוראת העברית בחט"ב ובחט"ע

הרישום נסגר

קהל היעד:                   מורי ז -יב

היקף ומבנה הקורס:    30 ש"ש

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   ג         

מועד פתיחה:               5.11.2019     

מרצה הקורס:              רותי שלו / לינדה קטן

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1.      קידום כתיבה מתוך בחירה ועניין

2.      מגמות וחידושים בהוראת העברית- מיזמים דיגיטליים וסביבת עבודה מתוקשבת

3.      מגמות וחידושים בתחום הדעת

 

ראשי פרקים עיקריים: 

עניין ובחירה בכתיבה  סביב הנושא השנתי – מעורבות הדדית, חשיבה ביקורתית, לקחי בגרות / מיצב, הוראה בסביבה דיגיטלית, תלקיט דיגיטלי

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             5/11/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הקנייה וסדנה
 • שם המרצה: רותי שלו / לינדה קטן
 • נושאים במפגש: עניין ובחירה בכתיבה א' – מעורבות הדדית

 

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             26/11/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הקנייה וסדנה
 • שם המרצה: רותי שלו / לינדה קטן
 • נושאים במפגש: עניין ובחירה בכתיבה ב' -מעורבות הדדית

 

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             10/12/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הקנייה וסדנה
 • שם המרצה: רותי שלו / לינדה קטן
 • נושאים במפגש: תפיסת המקצוע

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             31/12/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: תרגול - אסינכרוני
 • שם המרצה: רותי שלו/ לינדה קטן
 • נושאים במפגש: חשיבה ביקורתית

 

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             21/1/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הקנייה וסדנה
 • שם המרצה: רותי שלו / לינדה קטן
 • נושאים במפגש: לקחי במיצב  / בגרות

 

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             5/2/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-19.00
 • סך שעות : 6
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: רותי שלו /לינדה קטן/ מגוון מרצים
 • נושאים במפגש: כנס לשון ראשון

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             *3/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הקנייה ותרגול -חדר מחשבים
 • שם המרצה: יעל נזר
 • נושאים במפגש: המודל כסביבה לתלקיט דיגיטלי
 • ייתכן שינוי במועד המפגש

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             24/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: אסינכרוני
 • שם המרצה: יעל נזר
 • נושאים במפגש: המודל כסביבה לתלקיט דיגיטלי

 

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             5/5/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-15.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאות המשתלמים
 • שם המרצה: רותי שלו / לינדה קטן
 • נושאים במפגש: למידה מהצלחות

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.

יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

הנחיות העבודה למשתלמים :

 העבודה היא  תלקיט הכולל  מכלול התנסויות בעקבות מפגשי ההשתלמות, הוא יכלול - תיאור התנסויות ומהלכים של הערכה חלופית, תוצרי תלמידים לתלקיט ורפלקציה של המורה.

 

 1. מהות התלקיט ומטרתו. התלקיט מתעד את מהלך ההשתלמות והוא בבחינת דיאלוג מתמשך בין המרצה למשתלמים. בכך הוא מאפשר ראייה מקיפה של יישום תכני ההשתלמות הלכה למעשה.
 2. מבנה התלקיט

           א. יחידת ההוראה והיישום בכיתה

  1. תיאור ההתנסות - תיאור ההתנסות, שכבת הגיל, משך ההתנסות, אופי ההתנסות , חומרי הוראה שליוו את ההתנסות וכיו"ב
  2. עבודות תלמידים – יישום - בחלק זה יובא תיעוד שלבי העבודה עם התלמידים, ובנוסף יודגמו תוצרים של תלמידים בעקבות מהלך ההוראה .
  3. ניתוח ודיון כולל  התבוננות על התהליך- רפלקציה- המורה  ינתח את ההתנסות  ויכתוב נקודות לשימור ולשיפור  בעקבות כל אחת מההתנסויות .

ב. תרגילים – (מפגשים אסינכרוניים)

  1. יישום נושאי ההשתלמות בדרכי ההוראה בכיתה.
  2. פעילות יישומית בכיתה ללקחי בגרות /מיצב

ג. רפלקציה על כל תהליך הלמידה בהשתלמות

ד. רשימה ביבליוגרפית על פי כללי ה-APA

 

מבנה העבודה. העבודה תכלול את המרכיבים הבאים:

 • תוכן העניינים
 • מבוא המתאר את תוכן התלקיט וסקירה ביבליוגרפית קצרה ורלוונטית (ההתייחסות הביבליוגרפית יכולה להיות בניתוח והדיון)
 • תיאור ההתנסויות ,הצגת התוצרים (חלק א' וחלק ב') , ניתוח ודיון
 • רפלקציה
 • רשימה ביבליוגרפית על פי כללי ה-APA

  

מחוון המטלה

 1. יחידת ההוראה והיישום בכיתה                                        אחוז הציון: 50%           מועד הגשה: 5.5.2020
 2. פעילות יישומית בכיתה לתפיסת המקצוע וחשיבה ביקורתית אחוז הציון: 20%       מועד הגשה: 31.12.2019
 3. תרגיל בסביבת המודל                                        אחוז הציון: 20%         מועד הגשה: 24.3.2020
 4. פעילות יישומית בכיתה ללקחי בגרות /מיצב                     אחוז הציון: 10%          מועד הגשה: 5.2020
The Butterfly Button