הוראה בכיתה הטרוגנית משולבת תלמידים ממשפחות עולים- הרישום הסתיים

הוראת עברית בכיתה שבה משולבים תלמידים עולים מעמידה בפני המורה אתגרים נוספים ומחייבת עיסוק אינטנסיבי בהתאמת דרך ההוראה וחומרי הלמידה למאפייני הלומדים. המשתתפים בהשתלמות יעמיקו את הידע התאורטי והפרקטי על אודות מאפיינים לשוניים, תרבותיים וחברתיים של תלמידים שעברית אינה שפת אמם. בקורס "הוראה בכיתה הטרוגנית משולבת תלמידים ממשפחות עולים" נעמיק ונעשיר את הידע האקדמי-תיאורטי בתחום הוראת העברית כשפה נוספת ויישומו בתהליכי הוראה-למידה של המורים לעברית בשדה. במשך הקורס נפתח דיון מקצועי ומפרה על אודות נושא הוראת העברית כשפה נוספת, נתנסה בפרקטיקות הוראה מתאימות לאוכלוסייה ההטרוגנית בכיתה ונחשוב על דרכים לפיתוח חומרי הוראה חדשים ותובנות חדשות.

קהל היעד: מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס: 30 שעות.
מס' מפגשים: 10 מפגשים
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 20.11.2018
דרישות הפיתוח המקצועי: השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
המרצה בקורס: ד"ר מיכל מישר

ראשי פרקים עיקריים:
הנושאים המרכזיים בקורס קושרים לשאלה מהו חינוך רב תרבותי – ידע ופרקטיקה. נתמקד במודל לפיתוח כשירות בין תרבותית ונבחן את הקשר של המורה עם המשפחה וכיצד ידע על אודות האוריינות המשפחתית יכול לסייע למורה בהוראה.

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
תאריך מפגש: 20.11.2018
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש: מאפיינים תרבותיים בכיתה הטרוגנית ד"ר מיכל שלייפר האזנה להרצאה + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה

מפגש שני
תאריך מפגש: 12.12.2018
סך שעות לצבירה: 3 שעות
דרכי למידה במפגש: • א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש: משימה – פרופיל לומד איסוף מידע בשטח ומשימת יישום לבחינת פרופיל לומד+ עיבוד המידע בזיקה להרצאה של ד"ר מיכל שלייפר ולהתנסות בשטח+ העלאת תוצרים לאתר הקורס + כתיבת תגובות באתר

מפגש שלישי
תאריך מפגש: 1.1.2019
שעות למידה:
סך שעות לצבירה: 3 שעות
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש: מאפייני למידה-הוראה-הערכה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה האזנה להרצאה + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה

מפגש רביעי
תאריך מפגש: 16.1.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש:
מודל תהליכי לכשירות תרבותית
מפגש מקוון ברשת בליווי דיון + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה

מפגש חמישי
תאריך מפגש: 13.2.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש:
יצירת פרקטיקות הוראה לפיתוח כשירות תרבותית
איסוף מידע בשטח ומשימת יישום לבחינת דרכי הוראה למידה לפיתוח כשירות תרבותית+ עיבוד המידע בזיקה להרצאה ולהתנסות בשטח+ העלאת תוצרים לאתר הקורס + כתיבת תגובות באתר•

מפגש שישי
תאריך מפגש: 13.3.2019
שעות למידה:
סך שעות לצבירה: 3 שעות
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש:
קידום השיח הדבור
האזנה להרצאה + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה

מפגש שביעי
תאריך מפגש: 9.4.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש:
הבנת הנקרא בקרב דוברים שעברית אינה שפת אמם
האזנה להרצאה של ד"ר ענת פריאור + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה

מפגש שמיני
תאריך מפגש: 6.5.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש:
משימה
איסוף מידע בשטח וניתוח בזיקה לשמיעת ההקלטה של ד"ר ענת פריאור
+ העלאת תוצרים לאתר הקורס
+ תגובות באתר

מפגש תשיעי
תאריך מפגש: 28.5.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: א – סינכרוני
שם המרצה: ד"ר מיכל מישר
נושאים במפגש: ספרות כגשר בין תרבויות האזנה להרצאה + כתיבת תגובה ומחשבות בעקבות ההרצאה של ד"ר טלי ניב

מפגש עשירי
תאריך מפגש: 11.6.2019
שעות למידה: 3 שעות
סך שעות לצבירה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרכי למידה במפגש: סינכרוני
שם המרצה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
נושאים במפגש: איסוף מידע מהשטח ודיון בנושא ספרות כגשר בין תרבויות מפגש וסיכום נושאי הלימוד.

 

בסיום הלמידה יהיה על המורים להציג כתיבה רפלקטיבית המקשרת בין הלמידה בקורס ועשייתם בשדה ההוראה.

בבילוגרפיה:
• בלום קולקא, ש'. (תשנ"א). רכישת כשירות סמנטית בלשון שנייה. הד האולפן, 61 עמ' 14-21.
• לוין, ת', שוהמי, א', וספולסקי, ד'. (2003). הישגים לימודיים של תלמידים עוילם: תמצית הממצאים והמלצות. דוח מחקר למשרד המדען הראשי, משרד הקליטה.
• תהליכי קליטה של תלמידים עולים- סטנדרטים לקליטת תלמידים עולים, משה"ח. http://meyda.education.gov.il/files/olim/klita-inside.pdf
• תוכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה בכיתות א-יב בביה"ס הממלכתי והממלכתי דתי. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/SafaShniya/