הרישום נסגר

 

ההשתלמות עוסקת בהעצמת הגננת בסביבה דיגיטלית כצרכנית של כלים ומידע דיגיטלי וכיצרנית  של מידע דיגיטלי לשימוש בתהליכי הוראה ולמידה. המחשב הוא חלק ממגוון תשתיות טכנולוגיות אותם ניתן לשלב בגן. השתלמות זו עוסקת בעיקר בהטמעה של המחשב בגן, בעבודת הגננת, תוך ביסוס מיומנויות והנחות יסוד כלליות אודות שימוש בתשתיות טכנולוגיות שונות.  מטלת הסיכום תציג שימוש בסביבת המחשב לארגון, לאינטראקציה, לתיעוד, ולצרכי הערכה בגן.

 

 

קהל היעד:                   גננות שיש להן בגן עמדת מחשב ומקרן. גננות בעלות ידע מוקדם בסיסי  במחשבים (גלישה באינטרנט, כלי אופיס, עבודה עם דואר אלקטרוני)
היקף ומבנה הקורס:     מפגשים סינכרוניים ואסינכרוניים
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               23.10.2018
מרצה הקורס:               שי אשכנזי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הכרות ויישום של עקרונות שילוב מדיה דיגיטלית בגן הילדים

 ראשי פרקים עיקריים:

 • ניהול ידע במחשב האישי ובמחשב הגן
 • מקורות מידע לגננת – ארגון תוכנית עבודה גמישה ומותאמת באופן אישי
 • עבודה עם מקרן – עקרונות ודרכי יישום
 • תפיסת הגן העתידי בסביבה המשלבת מדיה דיגיטלית – תפקיד הגננת ופיתוח תכנים משמעותיים בגן הילדים

רכיבים יישומים

 • ניהול ידע במחשב האישי ובמחשב הגן– קבצים, תיקיות, חיפוש, קיצורי דרך
 • ארגון סביבת המחשב לעבודת הגננת
 • כתיבה דיגיטלית – לכתיבת תוכנית עבודה גמישה, לארגון והנגשת מידע לילדי הגן
 • הורדת שירים וסרטים לשימוש הילדים

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               23/10/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           הגננת כמנהלת ידע בגן - ארגון תיקיות. חיפוש מידע. טכניקות לעבודה מהירה.

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               13/11/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           שילוב סרטים בהוראה ולמידה בגן. תבניות במצגת. אלבום תמונות.

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               27/11/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           שילוב סרטים בהוראה ולמידה בגן. יצירת משחקי למידה. תבניות משחק.

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               1.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           Excel - כלי לארגון מידע ועבודה עם קבצי מבטים. תצפית.

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               29.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           Excel - ניהול גיליון נתונים. ארגון נתונים.

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               26/2/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           עננים ברשת – כלים שיתופיים - אחסון מידע.

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               12/3/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           כלים שיתופיים לגננת -  טפסים/שאלונים/מסמכים משותפים.

 

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               26/3/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           ארגון הסביבה החינוכית המשלבת מדיה דיגיטלית בגן. ארגון סביבת המחשב בגן. שילוב ושימוש מושכל של המקרן בגן.

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               30/4/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           Publisher - כלי פרסום לגננת.

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               14/5/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30 – 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שי אשכנזי
נושאים במפגש:           סיכום. הצגת תוצרים. יישום בגן (כלים, תפיסה, חידוש).

 

פירוט רכביב הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית.

 1. ארגון המחשב והמידע בו.   אחוז הציון: 10
 2. ארגון סביבת חקר לילדי הגן.     אחוז הציון: 30
 3. פיתוח ותיעוד פעילות המשלבת מקרן.   אחוז הציון: 30
 4. רפלקציה אישית על ההשתלמות ותפקיד הגננת.   אחוז הציון: 30

 

בבילוגרפיה:

National Association for the Education of Young Children and the Fred Rogers Center for Early Learning and Childrens Media. (ינואר 2012). Technology and interactive media as tools in early childhhod Programs Serving children from birth through Age 8. אוחזר מתוך http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PS_technology_WEB2.pdf

איינלי, ג' פ'. (2012). המחקר הבינלאומי של IEA לאוריינות מחשב ואוריינות מידע. אוחזר ב- אוגוסט 2012, מתוך משרד החינוך, ראמ"ה-רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/ICILS.htm

זלכה, ג'. (תשע"א 2011). סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים. 207-230. (ד' ח' קורץ, עורך) מרכז לימודים אקדמיים - אור יהודה.

משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי. (2013) הנחות יסוד בשילוב מדיה דיגיטלית בגני הילדים. אוחזר מתוך האגף לחינוך קדם יסודי:
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/subject/science-and-technology/digital-media-lib/Pages/digital-media.aspx

משרד החינוך, ה' ה'. (2010). קווים מנחים לעשייה חינוכית בגן הילדים. אוחזר ב- יוני 2014, מתוך אתר האגף לחינוך קדם יסודי: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/548AB173-9E06-4E5F-9960-1830B082C391/113451/KavimManhim.pdf

סהרון, ד', קרליץ, מ', סלע, ע', & נסצקי, ח'. (2010). מחשב עם כל ילד. אוחזר מתוך האגף לחינוך קדם יסודי: http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/subject/science-and-technology/digital-media-lib/Pages/computer-kindergarten.aspx

סלומון, ג'. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. תל-אביב: אוינברסיטת חיפה וזמורה-ביתן.

עשת, י', המר, ר', & גפני, ע'. (2006). עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

רותם, א', & פלד, י'. (2012). למידה שיתופית בסביבה מקוונת. ב- א' רותם, & י' פלד, לקראת בית ספק מקוון (עמ' 199-225). תל-אביב: מכון מופ"ת.

תובל, ח', & גוברמן, ע'. (2013). טקסטים גרפיים, כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן. תל-אביב: מכון מופ"ת.

 

אתרי אינטרנט

(2014). אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט - מידע לגננת. אוחזר מתוך: http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/rules-and-procedures/ethics-and-network/Pages/ethics-on-the-Internet.aspx

עלון – ילדים מזמנים סביבות משחק ולמידה - http://tracks.roojoom.com/r/73217#/introduction

 

אודות המרצה:

שי אשכנזי 

מרצה, מנחה, מורה ומדריך מחשבים משנת 1999 ועד היום.מרצה בהשתלמויות למורות וגננות בישראל במשרד החינוך, הסתדרות המורים, ומרכזי פסגה בכל הארץ. מעביר במשך 5 שנים רצופות השתלמויות בתוכנית "מחשב לכל גננת" במשרד החינוך הקדם יסודי (עד כה, מלווה - יותר מ- 20 קבוצות שונות בכל רחבי הארץ).

הרישום נסגר