עיון ודיון בהבנת הנקרא – קורס ארצי

עיון ודיון בהבנת הנקרא – קורס ארצי  

קורס מבוסס מתווה:    3547

 

לרישום לחץ כאן  

רציונל:                        

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הקריאה.

הקורס יאפשר למורים הכרות עם מודלים קוגנטיביים, לשוניים ורגשיים הקשורים לתהליך הקריאה והבנת הנקרא.

 

 

קהל היעד:                   מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות. 2 מפגשים סינכרוניים ו 8 מפגשים א- סינכרוניים       
מס' מפגשים:               10       
יום הקורס:                   יום ב'  
מועד פתיחה: 11/11/19         
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה 
רכזת הקורס:               אילנית אברהם

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • העמקת הידע התאורטי והפרקטי על אודות קריאה והבנת הנקרא בבית הספר היסודי.
 • הכרת מודלים קוגניטיביים לשוניים רגשיים הקשורים בתהליך קריאה והבנת הנקרא.
 • מתן כלים לזיהוי ולאיתור תלמידים מתקשים בקריאה והבנת הנקרא ובניית תכנית קידום רב רכיבית המתאימה להם.

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 • היכרות עם כלי הערכה שונים לזיהוי הידע של הלומדים בתחום הקריאה והבנת הנקרא.
 • הכרות עם כלים לזיהוי ואיתור תלמידים מתקשים בקריאה
 • בניית תכנית עבודה לתלמידים המתקשים בקריאה

 

 פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             11/11/19
 • שעות למידה: 19:00-21:15      
 • סך שעות לצבירה: 2
 • דרכי למידה במפגש: מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: הבנת הנקרא- מהי?  

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             25/11/19
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש:            המודל הרב רכיבי בהבנת הנקרא

 

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             16/12/19
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: מילה אחר מילה – אוצר מילי

 

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             6/1/2020
 • שעות לצבירה: 4
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: תפקידו של הידע הקודם בהבנת הטקסט  

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             13/1/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: טקסט העיוני – מאפיינים טקסטואליים בהבנת הנקרא

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             27/1/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: תהליכי ויסות עצמי בהבנת הנקרא  

 

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             10/2/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני   
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: יישום והתנסות בתהליכי ויסות

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             24/2/2020
 • סך שעות לצבירה: 4
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: ממיפוי לתכנית התערבות

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             9/3/2020
 • שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש:            הטקסט הדיגיטלי

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             23/3/2020
 • שעות למידה: 19:00-21:15  
 • סך שעות לצבירה: 2
 • דרכי למידה במפגש: מפגש סינכרוני  
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: תהליכים קוגניטיביים בהבנת הנקרא

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

בבילוגרפיה:

אדר ל', בלום- קולקה ש', ר' ניר, ר' מייזלר, ת' ווייל (1987), איתור קשיים בהבנת הנקרא, ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.

גוברין ש' (תשנ"ט), נעשה ונקרא, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, האגף לחינוך יסודי, המחלקה למיומנויות יסוד.

כהן –סייג אסתר ואולשטיין עילית (2012) צמצום פערים בקריאה- מחקר הערכה על הוראת הקריאה בכיתות ב, בתוך: השכל-שחם ע., בורשטיין, ר. אמיר,א. ואטקין,ה. מזמרת הלשון אסופת מאמרים בחינוך הלשוני. הוצאת ספר לכל, ירושלים. עמודים 147-164

ליפקה אורלי , הוראת אסטרטגיות להבנת הנקרא. הד החינוך, גיליון 2, דצמבר 2013

שני מיכל, קריטריונים להערכת שיטות קריאה ובדיקת קריאה והבנה לילדי כיתה א, פורטל מס"ע (2015)

 

אתר החינוך הלשוני – הרצאות מוקלטות

 

  

The Butterfly Button