מדעים ביסודי- פדגוגיה מיטבית בהוראת המדע והטכנולוגיה

קורס מבוסס מתווה: מדעים מגוון תהליכי חקר ופתרון בעיות 3956

הרישום נסגר

תחום המדע והטכנולוגיה הינו תחום המשפיע על כל תחומי החיים של אזרח העתיד. בהתאם לכך, לקראת שנה"ל תש"פ בחרנו להוביל ולהתמקד ברמה המחוזית בדגשים הבאים, שאותם יש להטמיע בתכניות העבודה במו"ט:

 • העמקה והרחבה של תהליך החקר המדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה.
 • העמקה של למידה המעודדת סקרנות, יצירתיות, יזמות וחדשנות תוך שימוש בכשירויות מגוונות.
 • הרחבת מרחבי הלמידה – הסביבה החוץ כיתתית כמרחב טבעי ושגרתי. שילוב הלמידה בכל מרחבי בית הספר כשיגרת הוראת מו"ט.
 • שילוב תנועה בלמידה כחלק מהכלים ליצירת קשב, קשר בין מורה-תלמיד, עניין והנעה ללמידה.
 • הכלה – מתן כלים לניהול כתה, הגברת ההנעה ללמידה תוך ניצול הפוטנציאל להכלת שונות בכתה.
 • מתן ליווי ומענה למורים חדשים.
 • חיבור למקום – שימוש במשאבים מקומיים לשם קידום הלמידה, יצירת שייכות, אחריות ומחוייבות לסביבה.
 • יצירת מרחב שיתופי של הידע שנצבר בקרב קהילת מורי מו"ט.

במסגרת ההשתלמות, ועל מנת לקדם הדגשים אלה, נעסוק בנושאים הבאים:

 1. למידה התנסותית בלימודי מדע וטכנולוגיה בדגש על חינוך הטרוגני.
 2. הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בלימודי מדע וטכנולוגיה.
 3. תכנון לימודים בגישת מיזוג (תוכן ומיומנויות) ובגישת הלמידה ההתנסותית.
 4. אוריינות מידע ומחשב.

 

קהל היעד:                   מורי מדעים

היקף ומבנה הקורס:
    30 ש'. מפגשים במבנה של סדנאות

מס' מפגשים:               8 – פנים מול פנים, 2 - וירטואליים     

יום הקורס:                   ראשון  

מועד פתיחה:               27.10.2019   

מרצה הקורס:              דבורה מושקוביץ

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

                     

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • להבנות אסטרטגיות וכלים ללמידה התנסותית כגון:  הדגמה, ניסויים ותצפיות, שימוש בדגמים, פירוק ובנייה של מערכת טכנולוגית. לבחירה שלוש אסטרטגיות – בדגש על חינוך הטרוגני
 •  להבנות אסטרטגיות להבניה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה במדע וטכנולוגיה, תוך שימוש בכלי עזר מגוונים.  לבחירה שלוש מיומנויות חשיבה.
 • לתכנן הוראה של נושא מרכזי (מתכנית הלימודים)  בגישת המיזוג המשלב הוראה-למידה של תוכן  בגישה של למידה התנסותית והבנייה מפורשת של מיומנויות.
 • להקנות אוריינות מידע ומחשב בכיוונים שונים כגון:  הכרות עם אתרי המקצוע,  משימות אוריינות מתוקשבות, מעבדה מתוקשבת,  כלים שונים ללמידה דיגיטאלית ושיתופית.

 

רכיבים יישומים

 1. למידה התנסותית בלימודי מדע וטכנולוגיה בדגש על חינוך הטרוגני.
 2. הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בלימודי מדע וטכנולוגיה.
 3. תכנון לימודים בגישת מיזוג (תוכן ומיומנויות) ובגישת הלמידה ההתנסותית
 4. אוריינות מידע ומחשב.

 

פירוט המפגשים:

  

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              27.10.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3 ש'
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          פדגוגיה מיטבית חינוך הטרוגני – מטרות והעקרונות. מאפיינים של פדגוגיה מיטבית וביטוייה בתהליכי הוראה-למידה והערכה. קהילת מורים מקצועית – תיאום ציפיות לעבודה משותפת בהשתלמות  הצגת סילבוס הקורס ומטלות הקורס.

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              3.11.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/ הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          למידה באמצעות תצפית
  • מודלינג: התצפית ככלי הוראה-למידה.
  • סדנה: התנסות בדגמי הוראה ללמידה התנסותית באמצעות תצפית (לפי שכבות גיל).
  • מקומה של התנסות מסוג תצפית בתכנית הלימודים המעודכנת ובתכנון לימודים.

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              1.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          משימת הערכה ארצית
 • תובנות ממשימת ההערכה ארצית של שנת תשע"ט
 • משוב מעצב של משימת הערכה ארצית – הכרה והתנסות במערכת ניהול הלמידה

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              1.1.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   מפגש  וירטואלי א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          למידה מרחוק  -1 א-סינכרונית עם הגשת מטלה: תרגול ויישום
  • למידה התנסותית מסוג תצפית וניסוי: שימוש בכרטיסי ניווט של האסטרטגיה לתכנון שיעור

.

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              5.1.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          . למידה באמצעות ניסוי
  • מודלינג: הניסוי ככלי הוראה-למידה וללמידה שיתופיות (תרומת היחיד בהקשר הקבוצה ההטרוגנית ולפעולת הקהילה)
  • סדנה: התנסות בדגמי הוראה ללמידה התנסותית באמצעות ניסוי (לפי שכבות גיל).
  • מקומה של התנסות מסוג ניסוי בתכנית הלימודים המעודכנת ובתכנון לימודים

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              2.2.2020לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
  • מושגים: מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, אסטרטגיות ותהליכי חשיבה, סוגי מיומנויות, הוראה מפורשת, הוראה ישירה, ידע מטה-אסטרטגי, מארגנים גרפיים, מפת חשיבה.
  • שילוב הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה בלמידה התנסותית מסוג תצפית וניסוי (שאילת שאלות, הסקת מסקנות: אינדוקציה ודדוקציה, ארגון וייצוג מידע, חשיבה מדעית).

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              1.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          למידה באמצעות דגמים
  • מודלינג: הדגם ככלי הוראה-למידה ולפיתוח שיתופיות – תרומת היחיד בהקשר ההטרוגני
  • סדנה: התנסות בדגמי הוראה ללמידה התנסותית באמצעות דגמים (לפי שכבות גיל).
  • מקומה של התנסות מסוג דגם בתכנית הלימודים המעודכנת ובתכנון לימודים.
  • שילוב של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בלמידה באמצעות דגמים (זיהוי רכיבים וקשרים).

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              15.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   מפגש וירטואלי א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          למידה מרחוק 2: תרגול ויישום
  • למידה התנסותית מסוג דגם: שימוש בכרטיסי ניווט של האסטרטגיה לתכנון שיעור

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              19.4.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          למידה בסביבה מתוקשבת
  • פדגוגיה מיטבית בסביבה דיגיטלית.
  • שילוב כלים דיגיטליים בתהליכי הוראה-למידה (אתרים, כלי אופיס, אפליקציות וסימולציות).

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              3.5.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא/הרצאה
 • שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
 • נושאים במפגש:          סיכום הקורס
  • הצגת תוצרי הלמידה בקורס והערכתם (למידת עמיתים).
  • סיכום ורפלקציה.

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית.

שלב א' – מטלת שיעור א-סינכרוני (וירטואלי) ראשון. יש להגיש שבוע לאחר מתן המטלה.

שלב ב' – מטלת שיעור א-סינכרוני (וירטואלי) שני. יש להגיש שבוע לאחר מתן המטלה

שלב ג' – מטלת סיכום

המטלה הסופית תהא מורכבת מן המטלות הניתנות במהלך הקורס ותשקף את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה.

את המטלה הכוללת יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס ה-3.5.2020.

רכיבי הערכה:

 1. משימת מפגש וירטואלי ראשון  אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 7.1.2020
 2. משימת מפגש וירטואלי שני     אחוז הציון: 30%      מועד הגשה: 22.3.2020
 3. מטלה מסכמת      אחוז הציון: 40%      מועד הגשה: 17.5.2020

 

 עבודת הקורס

מטרה: לפתח יחידת לימוד קצרה המשלבת למידה התנסותית  והוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה.
תוצר מצופה: תכנית הוראה שמשלבת שני סוגי התנסויות (ניסוי, תצפית, ניסוי בהדגמה, הנדסה הפוכה, דגמים) והוראה מפורשת של מיומנות אחת (הבנייה ותרגול).

 

הנחיות לכתיבת העבודה:

 1. בחרו נושא מרכזי אחד מתוך תכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי.
 2. מתוכו בחרו תת נושא אחד בהיקף של 10 שעות לימוד (חמישה שיעורים כפולים).

ציינו את ציוני הדרך שמתאימים ליחידת הלימוד

 1. בחרו מיומנות חשיבה מסדר גבוה שתרצו ללמד בהוראה מפורשת ביחידת הלימוד.
 2. התאימו שני סוגים של התנסויות להוראה המפורשת של המיומנות ולהבניה של הידע (ציוני דרך).
 3. כתבו את המטרות של יחידת הלימוד (התייחסו לידע ולמיומנויות).
 4. היעזרו בחומרי למידה וכתבו את תכנית ההוראה בטבלה שבעמוד הבא.

שימו לב: את העבודה יש להגיש לפי הנהלים של מנהלת ההשתלמויות:

 1. שער עבודה הכולל: נושא העבודה, שם ההשתלמות, שם המרצה, שם מגיש העבודה, מספר תעודת זהות ותאריך הגשהץ
 2. חלק א: תיעוד תהליך תכנון השיעור
 3. חלק ב: רפלקציה אישית
 4. חלק ג: רשימת מקורות

את העבודה יש לשלוח לרכז/ת הקורס עד לשבועיים מיום סיום הקורס.

 

טבלת תכנון לימודים:

 • נושא הלימוד:
 • מיומנות החשיבה:
 • מטרות כלליות

 

רצפי ההוראה מטרות אופרטיביות מיומנויות חשיבה  סוג ההתנסות: תצפית, ניסוי, הדגמה, דגמים, הנדסה הפוכה פעילויות לימודיות

 

עזרי הוראה לו"ז
 

שיעור 1

 

 

 

 . 2 שעות
שיעור 2

 

 

2 שעות
שיעור 3

 

 

2 שעות
שיעור 4

 

 

2 שעות
 שיעור 5

 

 

2 שעות

 

 

למידה מרחוק  1: תרגול ויישום

מטרה: תכנון שיעור בדגש על למידה התנסותית מסוג תצפית, ניסוי או ניסוי בהדגמה

עזרים:

 

תכננו את השיעור על פי ההנחיות הבאות:

 • תיאור השיעור:
  • הנושא הלימודי ושכבת הגיל
  • סוג ההתנסות (למידה מדגם או הנדסה הפוכה)
  • מטרות אופרטיביות ברמת התלמידים
 • תיאור ההיערכות הארגונית והלימודית
 • תכנון שלבי השיעור:
  • לפני ההתנסות
  • ביצוע ההתנסות
  • אחרי ההתנסות
 • היעזרו בכרטיסי הניווט של האסטרטגיה לתכנון שיעור
 • רפלקציה אישית:
  • תובנות שעלו בעקבות תכנון השיעור
  • התרומה של כרטיס הניווט לתכנון השיעור

את המשימה יש להגיש שבוע לאחר  המפגש .

 

 

 

למידה מרחוק 2: תרגול ויישום

מטרה: תכנון שיעור בדגש על למידה התנסותית מסוג דגם והנדסה הפוכה

עזרים:

 • כרטיס ניווט למידה מדגם
 • דגמי הוראה של למידה מדגם והנדסה הפוכה באתר מטר, מדור פדגוגיה חדשנית,  תת-מדור למידה התנסותית

תכננו את השיעור על פי ההנחיות הבאות:

 • תיאור השיעור:
  • הנושא הלימודי ושכבת הגיל
  • סוג ההתנסות (למידה מדגם או הנדסה הפוכה)
  • מטרות אופרטיביות ברמת התלמידים
 • תיאור ההיערכות הארגונית והלימודית
 • תכנון שלבי השיעור:
  • לפני ההתנסות
  • ביצוע ההתנסות
  • אחרי ההתנסות
 • היעזרו בכרטיסי הניווט של האסטרטגיה לתכנון שיעור
 • רפלקציה אישית:
  • תובנות שעלו בעקבות תכנון השיעור
  • התרומה של כרטיס הניווט לתכנון השיעור

את המשימה יש להגיש שבוע לאחר המפגש.

 

 

בבילוגרפיה:

 

 

אודות המרצה:

דבורה מושקוביץ בעלת תואר שני בהערכה ותכנון לימודים. מורה ומחנכת זו השנה ה-22 ומדריכה זו השנה החמישית בתחום המדע והטכנולוגיה.

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button