קורס המחנך כמוביל טיול חינוכי -כלים ומיומנויות לבניית הטיול הכיתתי כמכשיר חינוכי וערכי

מרצה: אורלי כהן

קהל היעד: מחנכי כיתות ומורים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים.
היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום א שעות 16:00-19:00
מועד פתיחה: יום א ' 6/11/2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: מפורט בהמשך העמוד

רציונל:
על מחנך הכיתה מוטלת המשימה להוביל את התוכן החינוכי של הטיול ולהשיג מטרות חברתיות שיסייעו בגיבוש הכיתה והגברת לכידותה. לשם כך עליו להבין את חשיבותו של הטיול במערכת החינוך ומיגוון האפשרויות העומדות בפני המחנך לניצול הטיול ויעדיו החינוכיים.
הקורס יחשוף בפני הצוות החינוכי את נושא הטיול במערכת החינוך בהתאם לתוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת,
תפקידיו החינוכיים של הטיול ותפקידי המחנך בטיול.
הקורס יכלול שעות הוראה פרונטליות בכיתה וכן סיורים ויציאה לשטח להדגמת נושא הטיול .

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: 

א. להבהיר את משמעותם החינוכית של הטיולים והסיורים בבית הספר במסגרת תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת.
ב. להכשיר מורים ומחנכים כמובילים חינוכיים בטיול ולתפקיד "אחראי טיול"
ג. להקנות כלים ומיומנויות לבניית הטיול הכיתתי כמכשיר חינוכי וערכי.
ד. לטפח מודעות לכללים, למשמעת ולבטיחות .

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon

תוצר ההגשה:
מטרת תוצר ההגשה להוות מנוף לשיפור תהליכי ההוראה-למידה של הלומד במוסד החינוכי ובעבודתו בחינוך ובהוראה.
הציון בקורס יהיה מורכב כדלהלן:

א. עבודת סיום- 60%
את העבודה יש להגיש באתר הקורס.
דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש.
גוף העבודה יכיל 6-7 עמודים (לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים וכו').
יש להגיש את העבודה במועד שיקבע מנחה הקורס.

ב. מטלות קורס –יחולקו מטלות שונות לסיור. -30%

ג. השתתפות פעילה בכיתה -10%

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

"הטיול ככלי חינוכי ערכי"- משרד החינוך מינהל חברה ונוער , חוברת א' ,2011-2013
בן יוסף טימי, תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת, משרד החינוך מינהל חברה ונוער, 2008
ברקאי גבריאל,שילר אלי, "הדרכת מטיילים", הוצאת ספרים אריאל,ירושלים, 2003
גרטל גיל, "מחשבת על החינוך שביסוד טיולי בתי ספר", דרך הטבע,הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי, הוצאת ספרית הפועלים, 2010
צוות תכנים ותוכניות מינהל חברה ונוער, "מקומו של הטיול בתרבות הישראלית" ממשיכים לטייל, משרד החינוך 2002
אתר מוקד טבע,
אתר מנהלת הטיולים,
אתר של"ח וידיעת הארץ מחוז מרכז.