קורס הוראת מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה

שם המרצה:  מטל ספקטור
קורס בסיס: 21 שעות

היקף הקורס: 21 שעות
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 15.11.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

רציונל:
שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי, כדוגמת יישומונים, מאפשר הדמייה והתנסות במצבים בהם לא ניתן להתנסות באמצעים אחרים. סביבה לימודית שבה משולבות טכנולוגיות אלו, מאפשרת למורה לתכנן שיעורים לתלמידים סביב שיח מתמטי וחקר (אישי או שיתופי) תוך כדי מתן מענה לשונות ולצרכים. השימוש ביישומונים במהלך ההוראה בכיתה מאפשר תמיכה בכל שלב בתהליך הלמידה על ידי התנסות דינמית על ה"אובייקטים" המתמטיים.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1. לפתח מיומנויות לתכנון והעברת שיעורי מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה.
2. להעמיק את הידע הדידקטי בשילוב חומרי למידה אינטראקטיביים בשיעורי מתמטיקה.
3. לפתח יכולת ניהול מערכות למידה והערכה מקוונים כמקדמי למידה.

ראשי פרקים:

 • נושאים מתכנית הלימודים במתמטיקה: מבנה עשרוני, פעולות החשבון, חקר נתונים, זוויות, משפחת המרובעים, מעגל ועיגול.
 • היכרות עם סביבות למידה מתוקשבות, שילוב יישומונים וכלים דינמיים בפעילויות מתמטיות.
 • אוריינות מתמטית דיגיטלית – היכולת להשתמש במחשב למטרות חקר, יצירה ותקשורת שיתופית ולצורך משימות הערכה.

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

עבודת הגשה לקורס:

במסגרת הקורס נחשפתם לכלים טכנולוגיים שונים אותם ניתן לשלב בהוראת המתמטיקה במהלך השיעורים בבית הספר.

מטלת הסיכום מתייחסת לשלושה שלבים:
– שלב התכנון – בניית השיעורים
– שלב היישום – העברת השיעורים בכיתה
– שלב הרפלקציה – חשיבה אישית לאחר העברת השיעורים בכיתה.

שלב התכנון:
1. בנו יחידת הוראה בתחום המתמטיקה הבנויה משני שיעורים המשלבת כלים טכנולוגיים שלמדתם במהלך ההשתלמות.
2. מלאו את הטבלה המצורפת כדי לבסס את הרעיון ואת רצף השיעור.  לטבלה
3. כתבו את מערך השיעור.
4. הסבירו מה חשיבותם של הכלים שבחרתם וציינו מהו הערך המוסף של הכלים ביחידת ההוראה שתכננתם.

שלב היישום- העבירו את השיעורים שהכנתם בכיתה.

שלב הרפלקציה:
1. ציינו באילו קשיים נתקלתם במהלך עבודתכם בכל אחד מהשלבים (תכנון ויישום).  כתבו כיצד התמודדתם עם קשיים אלו.
2. רשמו מסקנות, המלצות בעקבות השיעורים שערכתם.
3. כתבו רפלקציה אישית לגבי התהליך כולו של כתיבת השיעורים.
4. כתבו מקורות מידע בהם נעזרתם בשלבי העבודה השונים.

למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.
מצ"ב דוגמא למחוון על מנחה הקורס להתאים את מרכיבי הערכה לקורס הנלמד, ולשמור על מבנה המחוון (מרכיב הערכה, פירוט והארות/הערות)
מחוון להערכת העבודה

את העבודה יש להגיש באתר הקורס.
• דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש.
• גוף העבודה יכיל 2-3 עמודים (לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים וכו').
• יש להגיש את העבודה במועד שתקבע מנחת הקורס.

המטלה ו/או המחוון ו/או דוגמאות מעבודות או תוצרים סה"כ 50%

 • הגדרת מטרות ויעדים והצגת שיקולי הדעת  בבחירת המטלה (30%) –  הצגת ההקשר הלימודי של המטלה (יחידת הלימוד, מטרות), וניתוח תהליכי הלמידה מההתנסות היישומית. התייחסות לבעיות/ קשיים שעלו תוך כדי המטלה והצעת דרכי התמודדות עימם.
 • דוגמאות מעבודות או תוצרים של תלמידים (20%)  דוגמאות של תלמידים הממחישות את המטרות של המטלה.

הצגת העבודה במליאת הקורס 15%

 • הצגת מהלך הלמידה וההתנסות בקורסהצגת מהלך הלמידה בקורס תוך התייחסות לתכנון, ביצוע והערכת המטלה.

משוב אישי / צוותי 30%

 • משוב על תהליך הלמידה, התייחסות לשני צמתים לפחות של שינוי מתקופות שונות של הלמידה – התייחסות למיומנויות (שנרכשו/ יושמו), תובנות ותהליכים אישיים שנלמדו בקורס, חשיבה מכוונת על הלמידה האישית וההתנסות במסגרת הקורס, ועל דרכים ליישום הנלמד בקורס בשדה ההוראה.

התרשמות כללית 5%

 • התרשמות כללית של המעריך מאיכות העבודה/ התלקיט/ ומרכיביו.

ציון סופי                
ביבליוגרפיה מומלצת:

 1. גארדנר ה' (1996). אינטליגנציות מרובות – התאוריה הלכה למעשה, משרד החינוך והתרבות מכון ברנקו וייס, ירושלים.
 2. מינקוביץ, א. (1966). "המחשה והפשטה בהוראה", מגמות, י"ד, (1-3), עמ' 172-199.
 3. אקדמיית קאהן – http://www.hebrewkhan.org/
 4. מרכז מורים ארצי למורים במתמטיקה – http://ymath.haifa.ac.il/
 5. Elizabeth Herbert; "One Point of View ñ Manipulatives Are Good Mathematics", Arithmetic Teacher, Vol. 32 No. 6, Feb. 1985, pp.4.
 6. Gerstein, Jackie . "The Flipped Classroom Model: A Full Picture"  User Generated Education Blog.. June 13, 2011. 
 7. Meyer, Leila; Pierce, Dennis; Raths, David. "COMPLETE GUIDE TO THE FLIPPED CLASSROOM",Campus Technology Magazine, Apr/May2015, Vol. 28 Issue 7, P. 26-38.
 8. Drange, Tom; Roarson, Frode. "Reflecting On E-Learning: A Different Challenge", eLearning & Software for Education, 2015, Issue 2, p442-446.