קורס חצר הגן כסביבה חינוכית

מרצה: טלי שכטר,
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: (21 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 27.9.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
חצר הגן היא סביבה חינוכית אשר בה פועלים ילדי הגן במהלך היום. בארגון סביבה זו, יש לתת את הדעת על תכנונה כסביבת למידה הנותנת מענה לצורכי ההתפתחות הקוגניטיבית, הפיזית, החברתית והרגשית של ילדי הגן.
החצר תכלול אזורים ייחודיים או ייעודיים לפעילויות למידה/הוראה על-פי התפיסה החינוכית
של הגן ובנושאים לימודיים שעל סדר יומו.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
• העלאת המודעות לחצר הגן כחלק בלתי נפרד מהסביבה החינוכית בגן
• תכנון ויישום עיצוב סביבת חצר המקדמת את כוליות הילד

ראשי פרקים:
• עקרונות בעיצוב חצר הגן
• מודלים מייצגים של חצרות גנים

פירוט  ותאריכי המפגשים cal-icon

תוצר ההגשה: מטרת תוצר ההגשה להוות מנוף לשיפור תהליכי ההוראה-למידה של הלומד במוסד החינוכי ובעבודתו בחינוך ובהוראה. תתאפשר הרחבת טווח התוצרים תוך מתן ביטוי ללומד והתפתחותו המקצועית, תוך ביטוי מרכיבים יישומיים לחינוך ולהוראה.

המטלה תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. המרכיב הרפלקטיבי בתוצר יכלול תיעוד/ דיווח של תובנות ותהליכים אישיים כתוצאה מהלמידה בקורס, חשיבה מכוונת על הלמידה האישית וההתנסות במסגרת הקורס, ועל דרכים ליישום הנלמד בכתה, בהתייחסות לידע התיאורטי ולמיומנויות שנלמדו בקורס.
המטלה תוגש כמצגת במפגש ההשתלמות האחרון 28.2.17 ותשלח למרצה עד 14.2.17.
מטלת הקורס כוללת:
שלב 1: שרטוט החצר (יוגש עד לתאריך 22.11.16) 20% – שרטטי את חצר הגן שלך על כל מרכיביה. תארי אותה ופרטי את השינוי אותו את מבקשת לבצע בחצר (צרפי תמונות מלפני השינוי). מהן המטרות והיעדים של השינוי?
שלב 2: תכנון חצר הגן (יוגש עד לתאריך 13.12.16) 20% – תכנני את חצר הגן תוך ניצול מקסימאלי של משאביה. צרפי שרטוט והסבר מילולי. בתכנון וודאי שאת נותנת מענה לתחומי ההתפתחות של הילד.
שלב 3: ביצוע בפועל 30% – ספרי על השינוי שעשית בפועל וצרפי תמונות. תארי את תהליך העבודה (גיוס רעיונות, איסוף חומרים, איסוף מידע, קשיים, חוויות, נקודות מפנה ועוד) ואת מקומם של הילדים בתהליך זה. תארי את האזור בחצר לאחר עיצובה מחדש (יש לצרף תמונה) ואת הפעילות שהתקיימה בסביבה החדשה.
שלב 5: סיכום ומסקנות 20% – כיצד (אם בכלל) השפיעה הסביבה החדשה על מרכיבים כמו: התנהגות הילדים/אופי הפעילות בגן/אקלים הגן/פדגוגיה/רמת ההבנה של הילדים/איכות השיח/אינטראקציות גננת-ילד, ילד-ילד, סביבה-ילד וכדומה.
מהן התובנות שלך כגננת לאור השינוי.
פרטי מהן העמדות, תובנות, מחשבות והתפיסות שגיבשת לעצמך במהלך ההשתלמות.
כיצד תכני המודולה שלמדת אותה, משתלבים בתכני קורס זה? תני דוגמה
הצגת תוצר ההשתלמות 10%

ביבליוגרפיה מומלצת:

חצר הגן, נכתב במשרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, ירושלים, ‏1995.
חצר גן הילדים כמרחב למידה, דו”ח ועדת המשנה לבדיקת תפקידה של חצר גן הילדים, האגף לחינוך קדם יסודי, הגף לעיצוב מבני חינוך תשס"ט – מעבר לדו"ח
חצר הגן כמקום משחק עם חומרים טבעיים במרחבים טבעיים, ברברה אנדרס, האגף לחינוך קדם יסודי
חצר הגן כמוקד לתצפיות ומעקב אחר צמחים ובעלי חיים, שרית קפלנסקי, עלון דע-גן 1, תשס"ח
"על ילדים, חושים ותנועה", משרד החינוך והתרבות, האגף לתוכניות לימודים, האגף לחינוך הקדם-יסודי, האגף לחינוך המיוחד, , הוצאת מעלות, תשנ"ט.
טיפוח הקשר לעולם הטבע ולסביבה בגיל הרך, ברברה אנדרס, עלון דע-גן 3, תש"ע
לוין, ג. (2000). משחקי ילדים, הד הגן 64 (4): 42-47
לוין, ג. (2003). שחקו הילדים, הד הגן 67 (4): 12-20
קמפוס טבע – עולם של פליאה, סקרנות ולמידה, יעל גבריאל, דפנה לב, עלון דע-גן 7, תשע"ד
המשחק בחצר, עלון מקוון על חצר הגן, האגף  לחינוך קדם יסודי, תשס"ד

אודות המרצה: טלי שכטר, סגנית מנהלת מרכז דע- גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. רכזת הגיל הרך, מרכז פסג"ה אריאל