מיפוי, הערכה ובניית דרכי התערבות (21 שעות)-ימי שלישי 16:30-19:00

לשאלון הערכה מסכמת יש ללחוץ כאן

בטופס הרישום לקורס יש לבחור מודולה להשלמת 30 שעות למידה.

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: 21 שעות
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 03.10.2017
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה ייבנה במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הסופי
מרצות:
רוית מוטולה. רכזת תחום הערכה, מרכז פסג"ה אריאל
טלי שכטר, רכזת הדרכה מדור הגיל הרך, מרכז פסג"ה אריאל

רציונל:

הערכה היא פעולה לאיסוף ידע שיטתי, בהקשר לאיכותם של תהליכים או אובייקטים בשדה החינוך. לאורך העשורים האחרונים עבר תחום ההערכה בחינוך שינויים רבים, וכיום מתייחס מושג 'הערכה' למושאים רבים, כמו: לומדים, עובדי הוראה, מנהלים, תכניות לימודים, פרויקטים חינוכיים ואף מוסדות חינוך. שינוי נוסף הוא כי הערכה אינה מתמקדת בתפוקות ותוצרים אלא בבחינת צרכים, בבחינת תהליכים ועוד. כפועל יוצא גם תפקידיה של ההערכה השתנו והיא אינה מתמקדת רק במיון והסמכה אלא גם משמשת ככלי משוב לשם שיפור, לאחריויות ואף משרתת תפקידים פוליטיים וחברתיים. שינויים אלו מעמידים את ההערכה במרכז העשייה החינוכית.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להכיר את חשיבות ההערכה בחינוך ברמת הגננת וברמת גן הילדים.
 2. להכיר כלי הערכה שונים ברמת הגננת וברמת גן הילדים.
 3. להתנסות בדרכי הערכה ומיפוי של ילדי הגן כבסיס לבניית תכנית עבודה שנתית.
 4. להתנסות בתכנון מבוסס הערכה ונתונים.

ראשי פרקים עיקריים:

 1. הערכה בחינוך
 2. תרומת ההערכה לשיפור החינוך
 3. זירות ההערכה בגן הילדים
 4. כלי הערכה – התצפית, המשחק, השיח, ניתוח תוצרי ילדים
 5. "מבטים" – מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה:

כל ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.

הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי:

בקורס ישולבו מרכיבי הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי. הגמישות הפדגוגית מאפשרת "שבירת" המבנה המסורתי של למידה במליאת עובדי הוראה ומרצה. מידע למרצה הפיתוח המקצועי יתבסס על הבניית קהילת למידה. בקהילה יציגו הלומדים את ידיעותיהם ומיומנויותיהם, יפתחו יוזמות ויצירתיות. מטרת "שבירת המבנה" היא לעודד שיח פדגוגי בין עובדי ההוראה במגוון צוותים וקהילות.

פירוט המפגשים:

 1.  3.10.17          הערכה בחינוך, תרומת ההערכה לשיפור החינוך. הרצאה. רוית מוטולה, טלי שכטר
 2. 24.10.17         תהליכי מיפוי והערכה בגן שלי, 'שוק המיפויים' סדנא. רוית מוטולה, טלי שכטר
 3. 14.11.17         זירות הערכה בגן, מה בין מיפוי להערכה,  הרצאה. רוית מוטולה, טלי שכטר
 4. 5.12.17           משחק ככלי הערכה, ניתוח שיח, סדנא. רוית מוטולה, טלי שכטר
 5. 2.1.18             התצפית ככלי הערכה בגן- מבטים, ניתוח תוצרי ילדים- התלקיט, סדנא.  רוית מוטולה, טלי שכטר
 6. 23.1.18           פענוח תוצרים ובניית תוכנית עבודה, סדנא. רוית מוטולה, טלי שכטר
 7. 20.2.18           סיכום ורפלקציה, סדנא. רוית מוטולה, טלי שכטר

 

מטלת הסיכום: הערכה מעמיקה על אחד מילדי הגן לאורך השנה בהתאם לנלמד במפגשים השונים.

רכיבים בהערכה

מבוא – הגשה עד לתאריך 24.10.17 – 10%

שם הילד (שם בדוי), תאריך לידה של הילד, מאפיינים ייחודיים, מדוע בחרתי להגיש את העבודה דווקא על ילד זה?

תהליך ההערכה- הגשה עד לתאריך 2.1.18 – 40%

כלי ההערכה בהם השתמשתי: תצפית, שיח, ניתוח תלקיט תוצרים. (מומלץ לצרף תמונות, תוצרים…).

הדגימי כל כלי ביחס לילד.

בניית דרכי ההתערבות – הגשה עד לתאריך 23.1.18 – 30%
פענוח תוצרים, נקודות חוזק, נקודות לחיזוק, אחר. דרכי הפעולה בהן נקטתי? מה בהמשך?

סיכום ורפלקציה – הגשה עד לתאריך 13.2.18 – 20%

מה למדתי על הילד בעקבות תהליך ההערכה? אילו אתגרים עלו במהלך תהליך ההערכה וכיצד התמודדתי איתם? על מה אשים דגש בתהליך ההערכה בהמשך?

הגשה סופית עד לתאריך 27.2.18      

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

 1. קליין, פ., יבלון, י., ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך. הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ירושלים 2008.
 2. טל קלודי (1993). התצפית ככלי להכרת הילד וכבסיס להתאמת גישה ופעילויות לצרכיו. הד הגן. תשרי. תשנ"ד 1993, חוברת א'.
 3. "מבטים" – מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים. האגף לחינוך קדם יסודי. תשס"ג 2002.