תכנית הלימודים לקראת קריאה וכתיבה (21 שעות)-חנה מאזוז-ימי רביעי 16:30-19:00

לרישום 

בטופס הרישום לקורס יש לבחור מודולה להשלמת 30 שעות למידה.

 

קהל היעד: כלל עובדי הוראה
היקף ומבנה הקורס: 21 שעות
מס' מפגשים: 7
יום הקורס: יום רביעי
מועד פתיחה: 25/10
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות
מרצה: 
חנה מאזוז,  M.A בחינוך לגיל הרך.לשעבר מדריכה ארצית ומחוזית בתחום השפה במשרד החינוך.מפקחת(בדימוס) על גני ילדים במשרד החינוך.

 

מטרות ומרכיבים יישומיים במסגרת הפיתוח המקצועי:

1.ביסוס הידע על ההתפתחות האוריינית בגיל הרך ועל ההשתמעויות החינוכיות הקשורות בכך.

2.רכישת ידע בתחום ארגון סביבה המאפשר התנסות חקר וסקרנות כלפי השפה

3.טיפוח סביבה אוריינית בגן הילדים.

4.מיפוי  צורכי הפרט והקבוצה בתחום השפה כבסיס לבניית תכנית לימודים מותאמת התפתחות  וצרכים

ראשי פרקים עיקריים:

 • מאפיינים התפתחותיים לגילאי 3-6 בתחום השפה
 • תכנית הלימודים לקראת קריאה וכתיבה
 • התיווך המשמעותי לרכישת השפה
 • ארגון סביבה מקדמת שפה

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה:

כל ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.
הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי:

בקורס ישולבו מרכיבי הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי. הגמישות הפדגוגית מאפשרת "שבירת" המבנה המסורתי של למידה במליאת עובדי הוראה ומרצה. מידע למרצה הפיתוח המקצועי יתבסס על הבניית קהילת למידה. בקהילה יציגו הלומדים את ידיעותיהם ומיומנויותיהם, יפתחו יוזמות ויצירתיות. מטרת "שבירת המבנה" היא לעודד שיח פדגוגי בין עובדי ההוראה במגוון צוותים וקהילות.

פירוט המפגשים:

 1. 25.10.17         היכרות. הצגת נושא ההשתלמות ותיאום ציפיות הרצאה וסדנא   חנה מאזוז
 2. 8.11.17           הכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה"   סדנא    חנה מאזוז
 3. 22.11.17         ידע אלפביתי: מודעות פונולוגית, ידע אותיות, ראשית קריאה וכתיבה. התפתחות השפה והשיח: אוצר מילים,           פרגמטיקה, תחביר הרצאה וסדנא   חנה מאזוז
 4. 6.12.17           התיווך –עקרונות התווך כבסיס לקידום השפה והשיח בגן הילדים.          הרצאה וסדנא   חנה מאזוז
 5. 24.01.18         מיפוי בתחום השפה כבסיס לבניית תכנית לימודים מותאמת התפתחות  וצרכים הרצאה וסדנא            חנה מאזוז
 6. 14.02.18         מכוונת לספר הנאה מקריאה והנעה לקריאה: הכרת פרויקטים לעידוד הקריאה   הרצאה וסדנא            חנה מאזוז
 7. 14.03.18         הכרת  סביבה  אוריינית בגן הילדים המאפשרת התנסות וחקר בנושא השפה     הרצאה וסדנא            חנה מאזוז

 

נושא העבודה:  קידום האוריינות בגן הילדים.

כבר מראשית חייו, עוד לפני תקופת הלימודים הפורמאליים, חשוף הילד ללשון הדבורה והכתובה.  תקופה זו, תקופת ניצני האוריינות, חשובה ומהווה בסיס לכל הידע האורייני שיירכש בשלב המאוחר יותר. בהשתלמות זו נחשפנו לתהליכים המורכבים של קריאה וכתיבה, תוך הבנת המשמעות של טיפוח סביבה המעודדת  התנסות וחקר בנושא אוריינות  וכן תיווך מושכל של הצוות החינוכי בגן  הילדים. במהלך המפגשים הכרנו את תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" ובנינו 'גשרים' הלכה למעשה.

מבנה העבודה:

 1. מבוא – הצגת תחום/ רכיב  אחד מתוך תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה". הציגי רקע תיאורטי המתייחס לתחום. מה היו שיקולי הדעת בבחירת תחום זה לעבודה ולהרחבה בגנך.  (תוך זיקה לתיאום הציפיות שנערך בתחילת ההשתלמות).
 2. גוף העבודה – הצגת הנושא והיעדים הנגזרים ממנו בהתאם להרכב קבוצת הילדים: גיל, התפתחות, תרבות… בגנך.  בחרי פעילות אחת בנושא ותארי אותה בקצרה. כתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: פעילויות אותן בחרת להעביר בגנך,  עיצוב הסביבה החינוכית, דרכי ההוראה- למידה, חומרים/אביזרים ועוד.
 3.  סיכום וניתוח רפלקטיבי– רפלקציה על תהליך התכנון והיישום, תובנות, מסקנות להמשך… מה למדת מדרך ההוראה שלך? מדרך הלמידה של הילדים בגן?  האם ומה היית עושה אחרת- מדוע? מה היו מוקדי החוזק והקושי  שלך? מה למדת על עצמך בתהליך? הצעות להמשך…

היקף העבודה: 3-4 עמודים (לא כולל תיעוד ע"י צילום, יצירות הילדים…).

הגשת העבודה: את העבודה יש להכין ולהגיש באופן אישי

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

 1. ארצי ב. ולדמן צ. עזר ח. צימרמן ח. (1994) ניצני אוריינות טיפוח לשוני אורייני מדריך לגננת ירושלים: משרד החינוך.
 1. גארטון, א' ופראט, כ' (1989) בדרך לאוריינות. בתוך פלד, נ' (עורכת) (תשנ"ו) מדיבור לכתיבה, (עמ' 13-43). ירושלים: כרמל.
 1. גודמן, י'(תשנ"ד). מתוך התפתחותה של האוריינות בשלביה הראשונים. בתוך ולדן, צ'(עורכת) על ניצני אוריינות ועל השפה כמכלול, (עמ' 15-20) מכללת בית ברל.
 1. גודמן ק. גודמן י.(1993) יחסי קריאה כתיבה: תפקודים פרגמטיים בתוך האוריינות החדשה ת"א הוצאת מט"ח.
 1. הנאור ד.(2004) הגישה המאוזנת להוראת הקריאה. הקיבוץ המאוחד ת"א.
 1. ולדן צ' (תשנ"ה). ראשית כתיבה ותכליתה-השתמעויות חינוכיות והמלצות. בתוך סנדבק, א', ולדן, צ' וזילר, א' (עורכות) (תשנ"ה) ככתבם וכלשונם, על כתיבתם של ילדים צעירים. ירושלים: משרד החינוך.
 1. ולדן, צ' (1991) גן עדן הקסום. מתוך הד הגן חוברת ב', שנה ו"ו, כסלו תשנ"ב    162-163.
 1. ולדן צ' (תשנ"ד). על המקבילות שברכישת הדיבור והשפה הכתובה ועל ההבדלים שביחס הסביבה אליהן. בתוך ולדן, צ' (עורכת) על ניצני אוריינות ועל השפה כמכלול, (עמ'1-14) מכללת בית ברל.
 1. ולדן, צ' (תשנ"ו). ניצני אוריינות, אוריינות ובוריינות. בתוך פלד, נ'(עורכת) (1996) מדיבור לכתיבה (עמ' 263-280) ירושלים:כרמל.
 1. וולס, ג' (1985). פעילות אוריינית בגיל הרך והצלחה בבית הספר. בתוך פלד, נ' (עורכת)(1996) מדיבור לכתיבה (עמ' 43-66) ירושלים:כרמל.
 1. טיל ו', (1984), לקראת תיאוריה חדשה-כיצד לומדים ילדים לקרא ולכתב באופן טבעי. בתוך ברוש, ש'(עורכת)(1993) אוריינות חדשה. (עמ' 69-82) רמת אביב: מט"ח
 1. טל ק'. (2004) תווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה לישום של הוראה תואמת התפתחות מתוך דפים 37.
 1. לוין, א', אמסטרדר, פ', וקורת, ע'(1997). ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון. בתוך שימרון, י' (עורך)(תשנ"ז) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. (עמ' 248-289). ירושליםל: מאגנס.
 1. לוין א. (2002) דו"ח הועדה לקראת קריאה-, האגף לחינוך קדם יסודי.
 1. לוין, ג' (1995) כיצד לומדים ילדים בגיל הרך. הד הגן,תשנ"ה(ד) 364-375
 1. לוין, ג' (1988) מעורבות משתתפת. הד הגן, חוברת כ', 132-137.
 1. סמילנסקי, ש', שפטיה, ל' (1993) המשחק הסוציודרמטי. קרית ביאליק: הוצאת אח.
 1. סנדבק, א' (תשנ"ה). ניצני כתיבה בהתפתחותם. בתוך סנדבק, א', ולדן, צ' וזילר, א'(עורכות)(תשנ"ה) ככתבם וכלשונם, על כתיבתם של ילדים צעירים. ירושלים: משרד החינוך.
 1. סנפיר, מ' (2000). השתמעויות מחקר השפה הכתובה-למעשה החינוכי. מתוך הד הגן חוברת ב', כסלו תשס"א 32-37 .
 1. פלד ו (תשנ"ח) סוגים בדבור ובכתיבה הוצאת מכון מופ"ת ת"א:
 1. צימרמן, ח' (תשנ"ה). התערבות המחנך בכתיבה חופשית אצל ילדי גן. בתוך מחשבות כתובות, 13\12, מל"ל, מכללת בית ברל, 46-55.
 2. קורת, ע' ובכר, א'(תשנ"ז). ניצני אוריינות-מן התיאוריה אל המעשה באומנויות השפה. תל-אביב: מופ"ת.
 1. קורת ע. סנפיר מ. בכר א. (1991) התפתחות השפה הכתובה בגן הילדים ודרכי טיפוחה. מכללת לוינסקי, ת"א.
 1. שפטיה ל'(2003) מוכנות לבית הספר, היבטים תיאורטיים ומעשיים קרית-ביאליק הוצאת אח.